Bolesnik s dispnejom - symposium-h2o.com

Tabeks hipertenzija. veterina portal | prvi hrvatski veterinarski portal & VetBook | međunarodna online mreža veterinara

RUJNA Maja Jakševac Mikša, mag. Ovogodišnji Svjetski dan ljekarnika, osmi po redu, ponovna je prigoda da sve tabeks hipertenzija Međunarodne farmaceutske federacije diljem svijeta, okupljaju više od 3 milijuna ljekarnikapa tako i Hrvatsko farmaceutsko tabeks hipertenzija jedini hrvatski član FIP-aprikažu i ukažu svim relevantnim institucijama, medijima, drugim zdravstvenim profesijama te široj javnosti, na važnost i znatan doprinos ljekarničke struke poboljšanju zdravlja.

Predsjednica FIP-a dr. This eighth World Pharmacist Day WPD is an excellent opportunity for all members of the International Pharmaceutical Federation worldwide, bringing together over 3 million pharmacistincluding the Croatian Pharmaceutical Society as the only Croatian member of the FIP, to present and point out to all relevant institutions, media, other health professionals as partners in health and general public on the importance and the positive contribution of the pharmacy profession in improving health.

The President of FIP, dr. Od istraživanja i razvoja lijekova, preko edukacije budućih farmaceuta i farmaceutskih znanstvenika, do pružanja izravne ljekarničke skrbi - sve to činimo u službi naših pacijenata i zajednica. Želimo naglasiti da su farmaceuti okosnica zdravstvene skrbi u mnogim okruženjima. Ali pružanje skrbi ne počinje u javnim ili bolničkim ljekarnama.

Briga o pacijentima počinje prepoznavanjem zdravstvenih problema stanovništva i razvojem lijekova, kreiranjem zdravstvenih politika i obrazovanja upravo za rješavanje detektiranih problema.

Mi farmaceuti tabeks hipertenzija često na samom početku procesa - kada se identificira prva molekula koja će učinkovito liječiti bolest.

Tabeks tablete: prednosti i mane ovog lijeka. Kako uzimati tablete Tabeks protiv pušenja?

Forum izvrsnosti u ljekarničkoj skrbi. Pred vama su odabrani primjeri dobrih ljekarničkih praksi, koje služe kao nadahnuće za budućnost ljekarničke skrbi u Hrvatskoj i globalno.

From research and development of medicines, to educating future pharmacists and pharmaceutical scientists, and providing direct care, we do all this in the service of our patients and communities We want to emphasise that pharmacists are the backbone of health care in many different settings. But providing care does not begin in community or hospital pharmacies.

Taking care of patients starts with recognising the health issues of populations and developing medicines, policies and education to tackle them. We pharmacists are often there at the very tabeks hipertenzija of the process — when the first molecule that effectively treats a disease is identified.

In this publication you can find examples of good pharmacy practices presented at the Forum of Excellence, and they can serve as an inspiration for the future of tabeks hipertenzija care in Croatia and globally.

Pojedinosti o zapisu

Arijana Meštrović, mag. FFIP Pharma Expert za edukaciju i savjetovanje Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu Near East University, Nicosia, Northern Cyprus — Faculty of Pharmacy Najbolje ljekarničke prakse temelje se danas, ne samo više na unaprijed zacrtanim postulatima ljekarničke skrbi koja svoje znanstvene temelje nalazi u kliničkoj farmaciji, već i na iskustvu ljekarničkih ustanova i profesionalnih organizacija koje iz vlastitog poslovanja, procesa implementacija novih usluga, analiza potreba pacijenata, pa i znanstvenih istraživanja mogu graditi tabeks hipertenzija održivog i modernog ljekarništva u zdravstvenim sustavima svojeg okruženja.

Istraživanja u ovom području su u porastu, a ova je tematika aktualna na globalnim stručnim, pa i znanstvenim forumima, gdje se izmjenjuju iskustva i opisuju uspješni modeli implementacije novih segmenata ljekarničkih usluga i poslovanja, te se govori o Implementacijskoj znanosti koja svoje postulate temelji na multidisciplinarnosti i svakim danom dobiva jasnije okvire.

Danas znamo koji su to čimbenici koji će osigurati da implementacija novih usluga u The best pharmacy practices are founded today, not just on the predetermined postulates of pharmaceutical care which is scientifically based on clinical pharmacy, but also on the experience of pharmacy institutions and professional organizations gained from their own context.

Research in this area is on the rise, and the topic is frequently addressed at many expert scientific forums globally, including experiences exchange and discussion of implementation of new pharmacy services in hipertenzija, problema s jetrom business models.

There is increasing need to apply the implementation science principles in the service implementation, build on multidisciplinary approach and guidelines which are constantly obtaining clearer and more user-friendly formats. Facilitators of the implementation of new pharmacy services are therefore well-known. When not carefully taken into account, they can easily turn ljekarništvu bude uspješna, a ne uzmu li se pažljivo u obzir, mogu se pretvoriti u barijere koje je bez cjelovitog tabeks hipertenzija ljekarničkom poslovanju zapravo nemoguće otkloniti.

Na prvom je mjestu interprofesionalni, integrirani pristup pacijentu i kolaborativna praksa u zdravstvenim sustavima koja se u nekim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država razvila na čak 5 razina, te donosi velike uštede zdravstvenom sustavu.

Ljekarne koje u zdravstvenim sustavima pokušavaju svoju djelatnost organizirati izolirano nikada tabeks tabeks hipertenzija razviju vlastitu praksu do razina izvrsnosti. Potom slijedi timski rad, podjela odgovornosti prema kompetencijama i specijalizacijama iz određenih tabeks hipertenzija ili komplementarnih područja klinička farmacija, pedijatrijska ljekarnička skrb, hitna stanja, nutricionizam, skrb o pacijentima s posebnim potrebama.

Jedno od najvažnijih obilježja najboljih ljekarničkih praksi je komunikacija i savjetovanje s pacijentima razvijeno do stadij 1 hipertenzija je piće razina. Nove tehnologije koje omogućavaju brži protok informacija i ažuriranje u najkraćem roku snažna su poluga današnje komunikacije u zdravstvu.

Primarily, interprofessional, integrated approach to the patient care and collaborative practice in healthcare systems developed in some countries such as the United States at even 5 levels can bring great savings to the healthcare systems.

Pharmacies cannot work in isolation in the healthcare systems, as they will never develop their own practice to the level of excellence.

Od tiskanja do danas, bile su najcitiraniji medicinski ~lanak.

Team work, responsibility sharing and competence development in specializations of certain professional or tabeks hipertenzija areas clinical pharmacy, paediatric pharmacy, emergency, nutrition, care of the patients with special needs are extremely important. One of the most important facilitators of the best pharmacy practices is the healthcare communication and patient counselling, developed to the highest level of professionalism. Tabeks hipertenzija alati, ali i preraspodjela prostora koji više ne služi samo izradi i distribuciji lijekova, već i pružanju kognitivnih i drugih usluga u procesima skrbi bit će jasno vidljivi u uspješnim ljekarničkim projektima.

Jasno zacrtani tabeks hipertenzija, kontrola kvalitete pružanja usluga otvara prostor za nova tabeks hipertenzija mjesta u ljekarništvu kao što su: Kontrolor kvalitete, Voditelj odnosa s ključnim klijentima, Voditelj razvoja kompetencija, Voditelj marketinga ljekarničkih usluge, Facilitator procesa promjena u sustavu itd.

Tabeks hipertenzija ljekarničke prakse svoje inicijative temelje na stvarnim i pomno ispitanim potrebama pacijenata, te ih razvijaju prateći zadovoljstvo pacijenata i njihove rezultate. The high-quality pharmacy practices will always liječenje hipertenzije puls their resources on the visibility - clear labelling and marketing of their activities, especially pharmacy services that will differentiate them from the others. Marketing tools, but also the space rearrangements; cannot serve only for the production and distribution of drugs, but also for the provision of cognitive and other patient care services — to make them clearly visible in successful pharmacy projects.

Clearly defined standards and quality assurance of service delivery will open up the space for new engagements in pharmacy profession, such as: Quality Assurance Manager, Customer Relationship Manager, Competence Development Manager, Pharmacy Marketing Manager, Facilitator of Change Processes, etc. The greatest success in pharmacy business initiatives are shown in organizations engaging external experts who are not part of their system.

Those could include external educators, consultants, designers, lawyers, marketing experts, project developers etc. These facilitators are followed by the IT tools applications for data collection and processing, both in business and in the clinical environment, building the healthcare intelligence and capacity.

Iskustva pokazuju da valja pomno pratiti varijabilne troškove, te raditi na povećanju korisnika usluga koje se mogu dobiti samo u ljekarni, u osobnom kontaktu s magistrom farmacije ili educiranim farmaceutskim tehničarom. Od posebnog su značaja ljekarničke prakse koje tabeks hipertenzija temelje na javnom zdravstvu, edukaciji pacijenata, projektima koji potiču adherenciju i sigurnost pacijenata, te oni koji u svom djelovanju pacijenta povezuju s ostalim segmentima zdravstvenog sustava, poput zbrinjavanja nuspojava, laboratorijskog praćenja rezultata liječenja, ustanovama za rehabilitaciju i sl.

The best pharmacy practices are based and designed on the actual and carefully studied needs of the patients, tabeks hipertenzija by accompanying patient satisfaction and followed up investigating the patient outcomes.

Not less important, the basis of the best pharmacy practices is a solid and sustainable financial structure, where costs and revenues are carefully planned and included in the financial indicators, remunerated according to the carefully designed financial calculations.

Experience shows that it is important to pay special attention of the variable costs, as well as on increase of service users who can only get the service in the pharmacy, by the personal contact with pharmacist or an educated pharmacy technician.

TABEX 1.5 mg tableta

Of particular importance are pharmacy practices based on public health, patient education and health literacy, patient adherence and patient tabeks hipertenzija projects, as well as those oriented to connect the patients with other healthcare segments, such as pharmacovigilance, laboratory monitoring of the treatment results, rehabilitation facilities and similar.

U ovom uvodnom predavanju prikazat ćemo detalje i izvore navedenih obilježja najboljih ljekarničkih praksi kroz globalnu perspektivu, te najaviti koji od tih elemenata već imaju svoju aplikaciju u hrvatskoj ljekarničkoj praksi. In this introductory lecture, the tabeks hipertenzija and resources of the mentioned facilitators of the best pharmacy practices will be presented from the global perspective, recognizing many of these elements applied in Croatian pharmacy tabeks hipertenzija.

Evaluation of the implementation process and outcomes of a professional pharmacy service in a community pharmacy setting. Practice change in community pharmacy: quantification tabeks hipertenzija facilitators. Ann Pharmacother ; — Model for the evaluation of implementation programs and professional pharmacy services.

Res Social Adm Tabeks hipertenzija. Health Educ Behav. Prema procjeni Europskog kardiološkog društva, Hrvatska tabeks hipertenzija ubraja u zemlje visokog rizika za kardiovaskularne bolesti sa smrtonosnim ishodom 3. Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality with a share of Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Zdravstveno — statističkom ljetopisu za Europske Smjernice za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, objavljene od strane Europskog kardiološkog društva, navode učinkovitost prevencije kako u općoj populaciji promocijom zdravih European Guidelines on cardiovascular disease prevention, posted by European Society of Cardiology, cite the effectiveness of prevention in the general population by promoting healthy lifestyle tabeks hipertenzija navika tako i pojedinačno u pacijenata koji već imaju umjereni ili visoki rizik od obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti kao i kod pacijenata koji već imaju dijagnosticiranu bolest i propisanu terapiju lijekovima.

CILJ OBJECTIVE Podizanje svijesti građana o čimbenicima kardiovaskularnog rizika, prevenciji te pravodobnom otkrivanju parametara rizika kao i otkrivanje problema uzrokovanih lijekovima ukoliko im je propisana terapija za bolesti kardiovaskularnog sustava. METODE U Kardiološkom savjetovalištu ljekarni Farmacia naglasak je na primarnoj i sekundarnoj kardiovaskularnoj prevenciji te savjetovanju u terapijskim i dijagnostičkim postupcima kardiovaskularnih bolesnika uz suradnju specijalista kardiologa i ljekarnika.

METHODS Cardiology Counselling in Farmacia pharmacies emphasise primary and secondary cardiovascular prevention and also consulting in the therapeutic and diagnostic procedures of cardiovascular patients in the colaboration of a cardiologist and a pharmacist.

ZU Farmacia, Zagreb je li potrebna dodatna liječnička obrada. Ljekarnik isto tako prilikom izdavanja lijekova uočava probleme paprike hipertenzija propisanom terapijom kao i interakcije lijek-lijek, lijek-dodatak prehrani, lijek-hrana te predlaže rješenja u suradnji sa specijalistom kardiologom.

Obrađeni su rezultati za razdoblje od listopada do srpnja A cardiologist estimates the 10 year risk of fatal cardiovascular disease, according to the SCORE tables, which are the official recommendation by the European Society of Cardiology, and according to the European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva

Also, the pharmacist during dispensing detects the problems caused by the prescribed medication therapy as well as drug-drug interactions, drug-dietary supplement interactions, drug-food interactions and proposes solutions of these problems in colaboration with a cardiologist. RESULTS Cardiology Counselling is carried out in 3 community Farmacia pharmacies in Zagreb from October year with a frequency of 2 times a month for 2 hours when a cardiologist is present in a pharmacy.

The results are processed for the period from October to July with total number of patients. The risk factors have been monitored for each patient according to the SCORE tables nost triglicerida, glukoze u krvi te je li pacijent pušač.

Dodatno se prema preporukama Europskog kardiološkog društva prate redovitost fizičke aktivnosti, BMI, opseg struka, prehrambene navike, pozitivna obiteljska anamneza na krvožilne bolesti te uzima li pacijent lijekove kako bi procjena rizika smrtnosti prema SCORE tablici bila što objektivnija. U ovom predavanju osim rezultata za navedene parametre biti će prikazani primjeri slučajeva koji su pravodobnom intervencijom ljekarnika zbog problema tabeks hipertenzija propisanom terapijom lijekovima te uočavanjem potrebe za tabeks hipertenzija čimbenika kardiovaskularnog rizika i savjetovanjem sa specijalistom kardiologom prevenirali razvoj komplikacija te pridonijeli poboljšanom ishodu liječenja pacijenata.

In addition, according to the recommendations of the European Society of Hipertenzija 1 stupanj, ako policija uzeti it has been recorded regularity of physical activity, BMI, waist circumference, nutritional habits, positive family history on cardiovascular diseases and whether the patient is taking medications in order to make risk assessment of fatal cardiovascular disease more objective according to the SCORE table.

Even In this lecture, besides the results for the specified parameters, will be presented examples of cases which are according to timely intervention of the pharmacist due to problems caused by a prescribed medication therapy and seeing the need for assessment of cardiovascular risk factors, in colaboration with a cardiologist have been prevented further complications and have contributed for improving patient outcomes.

Ovime se ukazuje potreba za jačanjem proaktivnije uloge ljekarnika u provođenju preventivnih akcija u javnim ljekarnama, pravodobnom otkrivanju parametara rizika kao i otkrivanju problema uzrokovanih lijekovima.

Ljekarnici svojim intervencijama poput savjetovanja o čimbenicima rizika, pravilnom uzimanju lijekova, nefarmakološkim mjerama te dobrom suradnjom s liječnikom mogu utjecati na smanjenje komplikacija vezanih uz obolijevanje od kardiovaskularnih bolesti što dovodi do poboljšanja zdravstvene skrbi i u konačnici do smanjivanja troškova u zdravstvenom sustavu.

This indicates the need for strenghtening a more proactive role of the pharmacist in carrying out preventive actions in community pharmacies, timely detection parameters of risk as well as discovering the drug therapy problems. Pharmacists with their interventions such as counselling about risk factors, the proper using of medications, non pharmacological measures and colaboration with the doctor can impact on reducing the complications associated with the cardiovascular diseases morbidity which leads to improvements in health care and ultimately reducing costs in the health tabeks hipertenzija system.

Literatura References 1. World Health Organization. Global status report on non-communicable diseases Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, — tabeks hipertenzija systematic analysis for the Global Burden of Disease Study Lancet, ; 3.

Hrvatski zdravstveno - statistički ljetopis za Circulation ;— Prevention of Cardiovascular Disease. Global status report on non-communicable diseases 2. U Hrvatskoj je u posljednjih godinu dana 11 ljekarničkih ustanova počelo koristiti alat za dokumentiranje intervencija Pharma Expert Matrix i rezultati su obrađeni, spremni za interpretaciju i prezentaciju ljekarničkog prinosa.

Intuitive and scientifically-based applications with a previewable, suggestive graphics that includes tables, graphs, retrospective and prospective analyses, can facilitate the development, implementation and documentation of pharmacy services and interventions, the improvement and monitoring of quality indicators of patient care, and monitoring patient outcomes.

During and11 pharmacy institutions in Croatia have been using the tool for documenting interventions Pharma Expert Matrix.

CILJ OBJECTIVE UVOD Projekt tabeks hipertenzija cilj učiniti dostupnima rezultate mjerenja indikatora kvalitete ljekarničke skrbi u hrvatskim ljekarnama, kao i pratiti indikatore tabeks hipertenzija implementacije projekata, The aim of the project was to make the results of measuring the quality of pharmacy care indicators in Croatian pharmacies available, as well as to monitor project imple- rezultate screeninga i kontrolnih mjerenja za pacijente, procjene rizika za pojedine grupe pacijenata, praćenje adherencije tabeks hipertenzija, promjene životnih navika i uspješnosti postizanja terapijskog cilja.

Na putu prema terapijskom cilju neke hipertenzija dijagnostika razloga vrijednosti imale značajan utjecaj na tijek skrbi i liječenja. Cilj je bio uočiti značajnija odstupanja od referentnih vrijednosti, koja zahtijevaju upućivanje bolesnika liječniku na dodatne konzultacije i korekciju terapije.

Kolaborativna praksa i zajednička skrb za bolesnika — mijenjaju plan za postizanje terapijskog cilja. On the way to achieve the therapeutic goal, tabeks hipertenzija values had a significant influence on the care and treatment process. The aim of the project was to identify significant deviations from the reference values, which require referral to the physician for additional consultation and correction of therapy. Collaborative tabeks hipertenzija and common patient care change the plan to achieve the therapeutic goal.

Uključene su ljekarne u gradovima i selima diljem Hrvatske. U razdoblju Pharmacies in towns and villages around Croatia were included in the project. In the period Liječnici, ljekarnici i pacijenti su zadovoljni uslugama, liječnici traže od ljekarnika tabeks hipertenzija provjeri u ljekarni vrijednosti tlaka ili šećera u krvi hipertenzija u bubrežnim patologija da prilagodi dozu lijekova, liječnici upute pacijenta u ljekarnu po preporuku za komplementarnu terapiju, tlakomjer, edukaciju pacijenta.

Liječnici pitaju smiju li nazvati radi provjere interakcija, mogu li naručiti određeni lijek u ljekarni? ZAKLJUČAK Ljekarnici su dokumentiranjem podataka pridonijeli prikupljanju dokaza o broju pacijenata koji nisu postigli terapijski cilj, te razlozima za to, probiru pacijenata koji nisu znali da imaju povećanje vrijednosti GUK-a, krvnog tlaka, lipida u krvi i drugih metaboličkih parametara.

U suvremenom ljekarničkom poslovanju ovakav način bilježenja rezultata motivira ljekarnike na pružanje intervencija i usluga, te podiže razinu svijesti o važnosti uloge ljekarnika u očima liječnika, pacijenata i stručne javnosti.

Doctors ask if they should call for interaction check, can they order some medicines in a pharmacy?

  • Predoziranje lijeka je vrlo opasno za vaše zdravlje!
  • Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije
  • Giporeninnaya hipertenzija

In the modern pharmacy, such a way of recording results motivates pharmacists to provide interventions and services, and raise awareness of the importance of the role of a pharmacist in the eyes of the physicians, patients, and the public. Starenje stanovništva, porast kroničnih oboljenja i komorbiditeta upućuju na važnost prevencije i sustavne kontrole na svim razinama zdravstvene skrbi.

Najnoviji trendovi u pružanju ljekarničke skrbi u Europi i svijetu je stavljanje naglaska na samoliječenje, promociju zdravlja, tabeks hipertenzija bolesti i održavanje i poboljšanje zdravstvenog stanja kroničnih bolesnika kroz savjetovanje i pružanje dodatnih ljekarničkih usluga, kao i suradnju s drugim zdravstvenim profesionalcima.

Ljekarnici su prva linija zdravstvene skrbi te su na taj način u svakodnevnom tabeks hipertenzija s najvećim brojem pacijenata. Ljekarna je idealno mjesto za provođenje preventivnih programa usmjerenih poboljšanju javnog zdravlja, kao i za kontrolu kroničnih bolesnika. CILJ Program brige o zdravlju obuhvaća skup ljekarničkih Pharmacy tabeks hipertenzija in Croatia is continually changing and meeting new challenges.

Aging of the population, the tabeks hipertenzija of chronic diseases and comorbidity indicate the importance of prevention and systematic control at all levels of healthcare. The latest trends in providing pharmacy hipertenzija stupanj 2b in Europe and the world are focusing on self-medication, health promotion, disease prevention, maintenance and improvement of the health status of chronic patients through counseling and providing additional pharmacy services as well as collaboration with other health professionals.

Pharmacies are the first line of healthcare system and are thus in daily contact with the largest number of patients. Pharmacy is an ideal place to implement prevention programs aimed at improving public health, as well as for disease controlling with chronic patients.

OBJECTIVE The Health Care and Tabeks hipertenzija Program encompasses a set of pharmacy services aimed at disease prevention, tabeks hipertenzija of health status and regular control of chronic usluga usmjerenih na prevenciju bolesti, održavanje zdravstvenog stanja i redovitu kontrolu kroničnih bolesnika. Cilj Programa je probirnim mjerenjima u ljekarni Point of care testing usmjeriti naše korisnike prema ranom otkrivanju bolesti, a oboljelima pomoći sustavno provoditi kontrolu i time poboljšati adherenciju i učinkovitost terapije.

Pružanje dodatnih ljekarničkih usluga u okviru ljekarničke skrbi također mijenja percepciju javnosti o ljekarnicima. Ljekarnik je zdravstveni profesionalac tabeks hipertenzija na dobrobit pacijenata. Pružanjem dodatnih ljekarničkih usluga postižu se pozitivni zdravstveni i humanistički učinci te podiže kvaliteta života naših bolesnika. METODE Program brige o zdravlju obuhvaća tabeks hipertenzija probirnih mjerenja, individualno savjetovanje koje ulaz hipertenzija na posao naše magistre farmacije te sistematično praćenje rezultata.

Probirna mjerenja koja se provode u okviru Programa su mjerenje glukoze, kolesterola, triglicerida, krvnog tlaka te kontrola astme mjeračem vršnog protoka zraka.

Bolesnik s dispnejom

The aim of the Program is to guide our patients towards early detection of the disease by point-of-care testing and assist patients to systematically control and thereby improve adherence and effectiveness of their therapy. Providing additional pharmacy services within pharmacy also alters public perception of pharmacists. The pharmacist is a health professional focused on the well-being of their patients. By providing additional pharmacy services, positive clinical and humanistic effects are achieved and the quality of life of our patients is increased.

The point-of-care testing tabeks hipertenzija out within the Program is the measurement of glucose, cholesterol, triglycerides, blood pressure and asthma control with the peak airflow meter. The measurements were tabeks hipertenzija by entering data in a commercial internet application.

POCT devices cijalne internetske aplikacije. Korišteni su aparati namijenjeni za samokontrolu i tabeks hipertenzija uporabu. ZAKLJUČAK Program brige o zdravlju sustavnim provođenjem prevencije i kontrole bolesti ima pozitivne učinke na poboljšanje javnog zdravlja i adherenciju kroničnih bolesnika. Kroz Projekt korisnici su educirani o zdravim životnim navikama, prehrani i tjelovježbi, dok su kod izmjerenih prekograničnih vrijednosti korisnici bili usmjereni na daljnju obradu kroz zdravstveni sustav.

  1. Literatura Sažetak Dispneja ili zaduha subjektivni je osjećaj nedostatka zraka u čijem nastanku sudjeluje više čimbenika.
  2. veterina portal | prvi hrvatski veterinarski portal & VetBook | međunarodna online mreža veterinara
  3. Tabeks tablete: prednosti i mane ovog lijeka. Kako uzimati tablete Tabeks protiv pušenja?