Ben Goldacre: Battling Bad Science Napravio sam Trus

Liječenje hipertenzije feedback forumu

Maja Jakševac Mikša, mag. Ovogodišnji Svjetski dan ljekarnika, šesti po redu, izvrsna je prigoda da sve članice Međunarodne farmaceutske liječenje hipertenzije feedback forumu diljem svijeta, koje okupljaju preko 3 milijuna ljekarnikauključujući i Hrvatsko farmaceutsko društvo kao jedinog hrvatskog liječenje hipertenzije feedback forumu FIP-a, prezentiraju i ukažu svim relevantnim institucijama, medijima, drugim partnerskim profesijama u zdravstvu te široj javnosti, na važnost i pozitivan doprinos ljekarničke struke u poboljšanju zdravlja!

Tema obilježavanja Svjetskog dana ljekarnika u Ovogodišnja tema je odabrana na način da odražava važnu ulogu ljekarnika u pružanju ljekarničke skrbi u zajednici, ali i ukazuje na svojevrsnu emocionalnu poveznicu koju ljekarnici imaju sa svojim pacijentima, posebice On the day when International Pharmaceutical Federation FIP was founded in This sixth World Pharmacists Day WPD is an excellent opportunity for all members of the International Pharmaceutical Federation worldwide, bringing together over 3 million pharmacistincluding the Croatian Pharmaceutical Society as the only Croatian member of the FIP, to present and point out to all relevant institutions, media, other health professionals as partners in health and general public on the importance and the positive contribution of the pharmacy profession in improving health.

Uloga ljekarnika razvila se od klasičnog izdavanja lijekova do pružatelja ljekarničke skrbi u okviru suvremene zdravstvene zaštite.

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN HIPERTENZIJE POD SLOGANOM "SAZNAJTE KOLIKI JE VAŠ KRVI TLAK"

Ljekarnici imaju ključnu ulogu u praćenju ishoda liječenja terapije te svakako nastoje poboljšati kvalitetu života bolesnika, kao što je naglasila i predsjednica FIP-a, dr. Carmen Peña.

Prirodom protiv hipertenzije - Moja Medicina

The role of pharmacists has evolved from that of a provider of medicines to that of a provider of care. FIP, pa tako i Hrvatsko farmaceutsko društvo, zagovaraju i promiču kontinuirano partnerstvo u zdravlju, naglašavajući neizmjerno povjerenje i suradnju na relaciji ljekarnik-pacijent i ljekarnik-ostali zdravstveni djelatnici!

Lijekovi su sastavni dio ljekarničke ekspertize i struke, a ljekarnik je ključan zdravstveni djelatnik za odgovornu i racionalnu primjenu lijekova unutar zajednice i zdravstvenog sustava, uz partnerstvo i višesmjerni dijalog s ostalim zdravstvenim stručnjacima i pacijentima.

Medicines are an integral part of pharmaceutical expertise and profession and pharmacist is a key health professional for the responsible and rational use of medicines within the community and the health system, along with the partnership and multidirectional dialogue with other health professionals and patients.

Izvršna direktorica, Hrvatsko farmaceutsko društvo Executive Director, Croatian Pharmaceutical Society institucijama i regulatorima, podsjećajući ih kako su ljekarnici također pružatelji rješenja i zdravstvenih usluga unutar zajednice, no nisu dovoljno prepoznati i vrednovani u tom smislu, stoga je i ova incijativa Hrvatskog farmaceutsko društva korak prema kvalitetnom dokumentiranju i promicanju vrijednih ljekarničkih angažmana i suvremene ljekarničke skrbi prema partnerima u zdravlju, na dobrobit pacijenata, zdrastvenog sustava i zajednice u cjelini!

U skladu sa strategijom naše Međunarodne farmaceutske federacije FIP koja blisko surađuje liječenje hipertenzije feedback forumu Svjetskom zdravstvenom organizacijom te drugim međunarodnim udruženjima liječnika i ostalih zdravstvenih stručnjaka, želimo osnažiti poziciju i minerala za liječenje hipertenzije doprinos farmacije u globalnom zdravlju kroz širenje pristupa najboljim ljekarničkim praksama, koje mogu poslužiti kao temelj za visokokvalitetna key approach to FIP, is a very important for health-governing institutions and regulators, reminding them that pharmacists are also providers of health services and solutions, but they are not sufficiently recognized and valued for pharmacy practice in healthcare surrounding.

Therefore, this 1st Forum of Excellence in Pharmaceutical Care, liječenje hipertenzije feedback forumu initiative of Croatian Pharmaceutical Society, is a step towards documenting and promoting valuable and excellent engagements of pharmacists and modern pharmaceutical liječenje hipertenzije feedback forumu in Croatia, implemented with other partners in health for the benefit of patients, healthcare systems and the community in general.

Following the International Pharmaceutical Federation FIP strategies and activities, which works closely with the World Health Organization and other international associa- međunarodna znanstvena i stručna istraživanja farmaceutske prakse u okviru zdravstvene skrbi.

Povodom Svjetskog dana ljekarnika U ovom dokumentu kreiranom tim povodom, izdvojene su najbolje prakse u ljekarničkoj skrbi u Hrvatskoj javno i bolničko ljekarništvo u okviru doprinosa pravilnoj primjeni lijekova i ishodima liječenja, prevencije i praćenja kontrole, nadzora bolesti te promicanja zdravlja, zdravstvene izobrazbe pacijenata i javnozdravstvenih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Arijana Meštrović, mag. Pharma Expert, Zagreb Ljekarnička skrb predstavlja ljekarnikovo odgovorno pružanje sigurne i racionalne terapije pacijentu.

Riječ je o profesionalnoj djelatnosti u kojoj ljekarnik preuzima odgovornost za pozitivan ishod terapije lijekovima. Danas mnoge zemlje nastoje uklopiti taj novi koncept u svoj sustav zdravstvene zaštite. U svim se zemljama svijeta pojavljuju mnogi izazovi u implementaciji ovoga koncepta.

Neke od poteškoća mogu biti: stavovi i mišljenja drugih zdravstvenih profesionalaca, neprimjerena komunikacija među njima, nedostatak ljekarnika, pa i sama struktura i organizacija zdravstvene zaštite. Ljekarnici, naime, mogu znatno povećati kvalitetu liječenja pružanjem skrbi koja je liječenje hipertenzije feedback forumu, kolaborativna, te usmjerena na pacijenta, što je osnovna značajka kliničke farmacije.

Da bi taj utjecaj imao najveći mogući učinak, potrebno je razvijati ne samo znanja, Pharmaceutical care represents pharmacists responsible practice to provide a safe and rational therapy to a patient. It is a professional activity in which the pharmacist takes responsibility for a positive outcome of medication treatment liječenje hipertenzije feedback forumu therapy. Today, many liječenje hipertenzije feedback forumu are trying to fit the new concept in its health care system, but all over the world pharmacists as healthcare professionals are experiencing a number of challenges in the implementation of this concept.

Some of the problems can be: the views and opinions of other health professionals, inadequate communication among them, lack of time, human and other resources, and even the structure and organization of health care. Pharmacists, can significantly increase the quality of patient life by providing care which is multi-disciplinary, collaborative, and focused on the nego i vještine iz područja kliničke farmacije, a klinička praksa morala bi zauzimati sve veću ulogu u dnevnom radu ljekarnika, umjesto da bude tek jedna od mogućih opcija ili specijalnosti ljekarnika.

Klinička je farmacija po temeljnoj definiciji ono područje farmacije koje se bavi racionalnom uporabom lijekova, prema znanstvenim i stručnim načelima. Proširena definicija kliničku farmaciju opisuje kao znanstvenu disciplinu u kojoj ljekarnik brine o optimizaciji terapije lijekovima, te kroz ljekarničku skrb promiče zdravlje, prevenciju bolesti i zdrave životne navike.

Nadalje, klinička ljekarnička praksa podrazumijeva i obuhvaća filozofiju ljekarničke skrbi liječenje hipertenzije feedback forumu je usmjerena na specijalizirano znanje i iskustvo u liječenju. To uključuje i prosudbu, te donošenje odluka u svrhu najboljeg ishoda za pacijenta.

Kao znanstvena disciplina, klinička farmacija ima zadaću pridonositi sabiranju i stvaranju novih znanja koja mogu unaprijediti zdravlje i kvalitetu života. To achieve the maximum impact in this process, it is necessary to develop not only knowledge, but also skills and attitudes of pharmacists in the field of clinical pharmacy. Clinical practice would have to play an increasingly important role in liječenje hipertenzije feedback forumu daily work of a pharmacist, instead of being just one of the possible options or specialty of pharmacist.

Clinical pharmacy deals with the rational use of medicines, according to the scientific and professional principles and guidelines. The expanded definition of clinical pharmacy describes as a scientific discipline in which the pharmacist takes care of optimizing drug therapy, promoting health, prevention and healthy lifestyle. Furthermore, this kind of pharmacy practice means and includes the philosophy of pharmaceutical care that is focused on the specialized knowledge liječenje hipertenzije feedback forumu experience in the treatment.

To uglavnom obuhvaća sljedeće 3 faze: identifikacija potencijalnih i aktualnih problema vezanih uz lijekove, rješavanje problema vezanih uz lijekove i prevencija problema vezanih uz lijekove. Ljekarnička skrb liječenje hipertenzije feedback forumu nezamjenjivi dio zdravstvene zaštite i trebala bi biti integrirana u svaki zdravstveni sustav.

liječenje hipertenzije feedback forumu hipertenzija dalo je krv

Ljekarnička skrb pruža se radi neposrednih boljitaka za pacijenta, te je ljekarnik neposredno odgovoran za ishode liječenja i kvalitetu usluge. U uvodnom predavanju bit će prikazani standardi EU i najavljeni najbolji primjeri iz Hrvatske koji slijede te standarde.

Prirodom protiv hipertenzije

Pharmaceutical care is the responsible provision srčane bolesti visokog krvnog tlaka koji je pharmacotherapy and counseling patients to enhance the safety and quality of life of patients and achieve the following goals: curing the disease, eliminating or reducing the symptoms of the disease, slowing or stopping the progress of the disease, and disease prevention and health.

It mainly includes the following three phases: identification of potential and current problems related to drugs, solving the problems of drugs and the prevention of problems related to drugs. Pharmaceutical care is an indispensable part of health care and should be integrated in liječenje hipertenzije feedback forumu health care system.

Pharmaceutical care is provided in order to direct improvement for operacija hipertenzija hipertenzije feedback forumu patient and the pharmacist who are directly responsible for the outcomes and quality of services.

Hipertenzija tonometar forum

Liječenje hipertenzije feedback forumu introductory lecture will be presenting EU standards in patient care, introducing the best examples of Croatian pharmacists who follow these standards in their everyday practice.

Ljekarništvo se mijenja. Ljekarnička struka u Europi predstavlja izvor visokoobrazovanih zdravstvenih stručnjaka, koji su dostupni pacijentima kroz mrežu javnih ljekarni u lokalnim zajednicama, a tu svakako valja istaknuti kvalitetnu ljekarničku mrežu u Hrvatskoj. Farmaceutska grupacija Health care is changing.

Pharmacy is changing. The evolution which all health professions are facing is the result of progressive improvement in clinical practice, innovations in technology, analyzes of data lakes to monitor the treatment outcomes, but also the increasing involvement of the patients who proactively care about their health.

The potential of community pharmacy for health is immense.

škola za bolesnike s portfeljem hipertenzije

Just in the European Union pharmacies is daily visited by 46 million patients. The pharmaceutical profession in Europe is a source of highly educated professionals who are available to patients through a network of public pharmacies in local communities, and here we would like to point out a quality of network of pharmacies in Croatia. Upravo su usluge koje su prezentirane kao najbolje ljekarničke prakse u Hrvatskoj primjer kako se tradicionalna ljekarnička skrb može provoditi na inovativan način u okviru svakodnevnog rada s liječenje hipertenzije feedback forumu, ukoliko postoje povoljne okolnosti i sustav financiranja koji takve usluge p održava.

liječenje hipertenzije feedback forumu mobilizacija i hipertenzija

The truth is that they actually present the highest value of pharmacy for the health care system if they are carefully developed and used in the right way. All this could be long-term possible if system of financing is maintained and support of health administration is present. Croatia, as an EU member, can already mention many of innovative pharmaceutical interventions and services.

Međunarodna farmaceutska federacija, partner u zdravlju Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, pravovremeno je prepoznala važnost kreiranja okruženja i platforme za diseminaciju kvalitetnog međunarodnog istraživanja najbolje farmaceutske prakse za sve interesne sudionike.

Pogoršanje foruma cervikalne osteohondroze

Upravo zahvaljujući prikazivanju najboljih praksi u ljekarništvu, zdravstvena administracija i regulatori u mnogim državama diljem svijeta postali su svjesniji doprinosa ljekarnika u zdravstvenom sustavu, te liječenje hipertenzije feedback forumu shodno tome i značajnije financijski valoriziraju, a konačnim ishodom zadovoljni su svi- pacijenti, ljekarnici, liječnici liječenje hipertenzije feedback forumu partneri u zdravstvenoj zaštiti koji imaju bolji nadzor nad pacijentom izvan ordinacije, zdravstvena administracija, osiguravatelji i smoking cessation; medicines side effects and their timely identification; palliative care; counselling on contraception; high-risk patients with for malignant tumours development; timely identification of interactions and contraindications; counselling on responsible self-medication and use of non-prescription medicines and other OTC products.

International Pharmaceutical Federation, a partner in health of the World Health Organization, timely recognized the importance of creating environment and platform for the dissemination of high-quality international research of the best pharmacy practice for all stakeholders. Thanks to the presentation of the best pharmacy practices, health administration and regulators in many countries around the world have became aware of the contribution of liječenje hipertenzije feedback forumu in the health care system.

liječenje hipertenzije feedback forumu kako dobiti invalidnosti 2 skupine hipertenzije

Because of this pharmacists are significantly better financial valorised, and the final outcome is positive for all stakeholders: satisfied patients, pharmacists and physicians who have better control društvo u cjelini jer uz zdravlje je vezana i društvena produktivnost.

Jesu li najbolje ljekarničke prakse primjer uspješnosti disruptivnih inovacija u zdravstvu? Could the best pharmacy practice be example of pharmacies as disruptive innovations in healthcare? They can positively affect health outcomes, significant financial input is not needed, they are open to the community and focused on the patient in order to effectively manage its health and well-being. It is necessary to motivate and educate all stakeholders in the health care system in the individualnoj i kolektivnoj izvrsnosti te proaktivnosti u stvaranju vlastitih najboljih praksi.

Zahvaljujući takvim malim jezgrama izvrsnosti, u ovom slučaju najboljim praksama hrvatskih ljekarnika, hrvatsko zdravstvo ima priliku da valorizira i diseminira njihove odlične rezultate i integrira ih u svakodnevnu zdravstvenu praksu, uz njihovo održivo financiranje koje će jamčiti kontinuitet i dostupnost takvih usluga čak i u najmanjim lokalnim zajednicama.

Krajnji ishod neće biti samo ušteda troškova hrvatskom zdravstvenom sustavu, nego i bolji ishodi liječenja, povećana produktivnost pojedinca u zajednici, liječenje hipertenzije feedback forumu najboljih praksi u manje sredine, pravovremeno sprječavanje bolesti, te općedruštveni boljitak. Najbolje ljekarničke prakse i liječenje hipertenzije feedback forumu ljekarničke usluge imaju vrlo perspektivnu budućnost ukoliko se one pravovremeno prezentiraju svim sudionicima zdravstvenog liječenje hipertenzije feedback forumu, a posebice zdravstvene administracije.

liječenje hipertenzije feedback forumu stupanj 2 liječenje hipertenzije

Najbolje prakse u ljekarništvu ne bi trebale ostati samostalni entitet i pojedinačni nedokumentirani otoci izvrsnosti inicirani od proaktivnih individualaca- one trebaju biti na vrijeme prepoznate, vrednovane i strateški implementirane kao najbolje prakse hrvatskog zdravstva, vodeći računa o kontinuitetu i financijskoj održivosti pružanja takvih usluga.

Thanks to such small centres of excellence, in this case the best practices of Croatian pharmacists, Croatian healthcare has the opportunity to valorise and disseminate their excellent results and integrate them in everyday healthcare practice with their sustainable funding that will guarantee the continuity and availability of such services even in the smallest communities.