Hipertenzija kliničkih promatranja,

Sadržaj

  Sestrinstvo Sažetak Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati. Sekundarni oblici hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano. Izrazito je vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i liječenje sekundarne hipertenzije vaţno kako bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama.

  hipertenzija kliničkih promatranja hipertenzija ne prestati pušiti

  Procjena medicinske sestre mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski planiranim vremenskim intervalima. Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni tlak kako bi se odredila učinkovitost i otkrila promjena krvnog tlaka.

  hipertenzija kliničkih promatranja

  Potrebno je dobiti cjelovitu povijest bolesti i sve do tada obavljena mjerenja za procjenu znakova i simptoma koji ukazuju na oštećenje ciljnih organa.

  Vaţno je obratiti paţnju na brzinu, ritam i karakter apikalnih i perifernih pulsacija.

  hipertenzija kliničkih promatranja hidroterapija hipertenzija

  Cilj skrbi usmjeren je na sniţavanje i kontrolu krvnog tlaka bez štetnih učinaka i hipertenzija kliničkih promatranja nepotrebnih komplikacija i troškova. Potrebno je poticati pacijenta da se posavjetuje s dijetetičarom kako bi mu dijetetičar pomogao u razvoju plana za poboljšanje unosa hranjivih tvari ili za gubitak teţine. Vaţno je poticati bolesnika na ograničavanje unosa natrija i masnoća, hipertenzija kliničkih promatranja da povećanje unosa voća i povrća će pozitivno utjecati na njegovo opće zdravstveno stanje i na kontrolu hipertenzije.

  klasična masaža hipertenzije

  Ključne hipertenzija kliničkih promatranja.